۷۵راز برای شروع یک کسب و کار - گام سیزدهم

مشکل گشایی گروهی
یادکین که خود از کارمندانش می خواهد در مورد نام شرکت ها در صنایع دیگر فکر کرده و علت انتخاب خود را بیان کنند، می گوید:" تمامی گزینه هایی که به مغزتان خطور می کند بیرون بریزید." او می گوید این کار تمرینی است برای ذهن انگیزی و برانگیختن افکار بکر. به لغت روزمره ای بیاندیشید که مشتریان بالقوه تان را جذب می کند و البته رقبا از آن استفاده نمی کنند. همچنین نتیجه ای را که مشتری از تولیدات و خدمات شما انتظار دارد، در نظر بگیرید. به عنوان مثال یادکین نام سایت خود را www.namesdatlast.com برگزیده، چون این نام روی نتایج حاصل از بهره گیری از خدمات نام گذاری تمرکز دارد. یادکین می افزاید که :" تعداد اندکی از شرکت ها از این گونه نام ها استفاده می کنند و این اسامی مستعد مطرح بودن هستند."

/ 0 نظر / 30 بازدید